ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីរបស់ FDA ទាំងអស់មិនមានជាផ្លូវការទេ

    រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលមានចំណងជើងថា“ ការចុះបញ្ជីឧបករណ៍និងការចុះបញ្ជីឧបករណ៍” នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនាដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថមិនចេញវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឡើយ។ រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថមិនបានបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះនិងចុះបញ្ជីព័ត៌មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមាន ...
    អាន​បន្ថែម